سیری در تاریخ ادبیات (۲)

A Survey of English Literary History (3)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: سیری در تاریخ ادبیات ( ۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با سیر تحولات ادبیات انگلیسی در قرن نوزدهم، انواع و جریانات ادبی این عصر، پیشینه تاریخی فرهنگی و سیاسی آنها و آشنایی با نویسندگان برجسته این دوره و مهمترین آثار آنان.
رئوس مطالب:
۱- قرن بیستم و تحولات تاریخی، اجتماعی و سیاسی آن
۲- بازتاب این تحولات در ادبیات قرن بیستم
۳- معرفی چهره های ادبی شاخص قرن بیستم در ادبیات انگلیسی و بررسی نمونه های از آثار توماس هاردی، لیتز، وولف، جویس، لارنس، تی اس الیوت، اودن، دیلن توماس

منابع اصلی:

Abjadian, A. (2003). A Survey of English Literature. Vol. 2. Tehran: SAMT.
Abrams, M. H. (ed.). (1988). The Norton Anthology of English Literature, Major Authors. (Sixth ed). New York: W.W. Norton and Company.
Sanders, A. (1999). The Oxford Short History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Title: The Norton Anthology of English Literature Volume 2

Course: A Survey of English Literary History (3)