ادبیات جهان

‌World Literature

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: 2

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با اصول و تکنیک های موثر در مطالعه.

رئوس مطالب:

۱- طرز استفاده از فرهنگ لغات و دیگر ماخذ از قبیل نمایه ها و دانشنامه ها
۲- آشنایی با انواع خواندن و تقویت مهارت آن

۳- شیوه نگارش رئوس مطالب

۴- خلاصه برداری و یادداشت برداری

۵- آشنایی با شیوه های یادگیری لغت (صرف. ریشه کلمات. حدس معانی لغات از طریق بافت)

منابع اصلی:

Akbari, R. , and Mirhassani, A. (2000). Study Skills. Tehran: SAMT.
Coman, M. J., and Heavers, K., L. (1990). How to Improve Your Study Skills.
U. S. A: NTC.
Cottrell, S. (1999). The Study Skills Handbook. London: Macmillan.