عنوان کتاب: ریچارد سوم

Title: Richard III

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما