خواندن متون مطبوعاتی

Reading Journalistic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی با انواع متون روزنامه های انگلیسی زبان و نوع گفتمان و واژگان خاص متون مطبوعاتی.

رئوس مطالب:

۱- ساختار روزنامه و مندرجات آن شامل سرمقاله و اخبار روز و آگهی ها و بخشهای موضوعی از قبیل سیاسی و فرهنگی و ورزشی و …
۲- ابزارهای نحوی از قبیل ساختارهای دستوری متنوع برای موثرتر کردن پیام روزنامه
۳- اصطلاحات ویژه مطبوعاتی
۴- متون مطبوعاتی و شمول آن به رسانه های نوین از قبیل اینرنت
۵- تجزیه و تحلیل سبکهای مطبوعاتی.

منابع اصلی:

– روزنامه ها و مجلات انگلیسی زبان که به صورت مکتوب و یا از طریق پایگاه اینترنتی این نشریات قبل دسترسی است.

Delshad, S. (2003). A Course in Reading Journalistic Material. Tehran: SAMT.
Shams, M. R. (2005). Reading English Newspapers. Kashan: Kashan University.
Tahririan, M. H. (1995). Reading Journalistic English. Tehran: Payame Noor University Press.