خواندن و درک مفاهیم (۳)

Reading (3)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: خواندن و درک مفاهیم (۲)

تعداد واحد:۲

نوع درس: پایه

هدف درس: ادامه تقویت مهارت خواندن دانشجویان و افزایش واژگان از طریق خواندن متون مربوط به رشته تخصصی رئوس مطالب: متونی درباره: رشته ادبیات: ۱- ادبیات ۲- اساطیر ۳- حماسه ۴- داستان ۵- رمان ۶- افسانه

منابع اصلی:

Conlin, M. L. (1998). Patterns: A Short Prose Reader. USA: Houghton Mifflin Company.
Kay, J. (2001). Discovering Fiction. Cambridge: C.U.P.