خواندن و درک مفاهیم (۱)

Reading (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس

آشنایی دانشجویان با مهارتهای خواندن از قبیل تندخوانی، تشخیص ایده اصلی متن، تشخیص اجزای مختلف متن و غیره

رئوس مطلب

  • خواندن

Title: A Christmas Carol

Course:

Author: