نمونه های شعر

An Introduction to Poetry

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی مقدماتی دانشجویان با شعر انگلیسی و صنایع لفظی و معنوی بکار رفته در آن.

رئوس مطالب:

۱- شناخت ماهیت شعر و زبان شعر

۲- آموزش صور خیال و یا تصاویر ذهنی

۳- ارائه نمونه های عینی از تصاویر ذهنی

۴- معرفی صنایع شعری با ارائه مثال

۵- تاکید بر راهیابی به معنای شعر از طریق بررسی و تحلیل تصاویر و صنایع شعری

۶- تاثیر کاربرد صنایع شعری و تشبیهات در شعر (وجه تشبیه)

۷- روش (تلقینی)

۸- روش (اجتماعی)

منابع اصلی:

Ouliainia, H. (2003). A Trip to the Wonderland of Poetry. Tehran: Mirsaeidi-e Farahani Publ.
Perrine, L. (1974). Literature: Structure, Sound and Sense. New York: Harcourt and Brace.
Robinson, P. (1988). Poems. London: Longman.