اصطلاحات و تعبیرات در ترجمه

Idioms and Metaphorical Expressions in Translation

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با اصطلاحات و تعبیرات در زبان انگلیسی با تاکید بر معادل یابی معنایی در ترجمه

رئوس مطالب:
۱- زبان مجاز و ویژگیهای آن
۲- انواع زبان مجاز در انگلیسی و فارسی
۳- شیوه های ترجمه ی زبان مجاز از انگلیسی به فارسی و بالعکس
۴- تمرین عبارات و جملات اصطلاحی

منابع اصلی:

McCarthy, J. and O’Dell, F. (2002) English Idioms in Use. Cambridge. CUP.
Tajali, G. (1997). Idioms and Metaphorical Expressions in Translation. Tehran: SAMT.