ترجمه ادبی

Literary Translation

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:
کسب مهارت دانشجویان در ترجمه متون ادبی با حفظ ویژگی های زبانی و سبکی و ساختاری و سایر خصوصیات ادبی اثر.

رئوس مطالب:
نمونه هایی از ترجمه:
۱- داستان بلند
۲- داستان کوتاه
۳- نمایشنامه
۴- شعر

استاد از هر کدام نوشته های فوق قطعاتی را بر می گزیند.

منابع اصلی:

– امامی. ک. (۱۳۷۲). از پست و بلند ترجمه. تهران: نیلوفر.

– منتخبی از متون ادبی ترجمه شده به قلم مترجمان مطرح (مثل رمانهای کنراد و وولف).

Khazaeefar, A. (2003). A Textbook of Literary Translation: Tehran:SAMT.