متون برگزیده نثر ادبی

Literary Prose

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با اصطلاحات بدیع نثر ادبی و سبک های مختلف نثر در دوره های مختلف ادبی و نثر نویسان صاحب سبک در هر دوره.

رئوس مطالب:
بررسی نمونه هایی از متون نثر از چهره های شاخصی مانند سیدنی، اندروز، فرانسیس بیکن، جان دان، ساموئل جانسون، جان لیلی، گلد اسمیت، گیبسون، هاکسلی، هازلیت و ویرجینیا ولف

منابع اصلی:

Honarvar, H. (2005). Advanced Prose Texts. Tehran: SAMT.
Gross, J. (1998). The New Oxford Book of English Prose. Oxford: Oxford University Press.