نقد ادبی (۲)

Literary Criticism (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: نقد ادبی(۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با چهره های شاخص نقد ادبی و دیدگاههای آنها از دوران باستان تا عصر حاضر.

رئوس مطالب:
بررسی نظرات مربوط به نقد ادبی:
۱- افلاطون و ارسطو

۲- بررسی نظرات نقد ادبی هوراس و لانگینوس

۳- درایدن، ، جانسون

۴- وردزورث، کالریج، والت و تیمن

۵- آرنولد

۶- برگسون

۷- ریچاردز، فروید و الیوت

منابع اصلی:

Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. 7th edition. Heinle and Heinle.
Bressler, C. (2003). Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Pearson Education Inc.
Guerin, W. L., Labor, E., Morgan, L., Reesman, J., and Willingham, J. R. (2003). A Hand Book of Critical Approaches to Literature. 5th Edition. Oxford: Oxford University Press.