نقد ادبی (۱)

Literary Criticism (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با تاریخچه و رهیافت های نقد ادبی با تکیه بر مکاتب نقد ادبی
رئوس مطالب:
۱- بررسی اجمالی پیدایش و سیر تحول رهیافت های سنتی نقد ادبی تا ابتدای قرن بیستم
۲- بررسی نقد فرمالیستی
۳- بررسی نقد روانشناختی
۴- بررسی نقد اسطوره ای یا کهن الگویی
۵- بررسی نقد ساختارگرایانه
۶- بررسی رهیافت های نقد ادبی فرهنگی
۷- آشنایی با رهیافت های نقد ادبی پسا مدرنیستی مانند: فمنیسم، تاریخ مداری نو، نقد خواننده محور، روایت شناسی و ساختارشکنی

منابع اصلی:

Daiches, D. (1981). Critical Approaches to Literature. London and New York: Longman.
Dutton, R. (1984). An Introduction to Literary Criticism. London: Longman.
Vernon, H. (1963). A Short History of Literary Criticism. London: the Merlin Press.

Title: Literary Criticism from Plato to the ‌Present An Introduction

Course: Literary Criticism (1)

Author: M.A.R Habib

Title: Literary Theory-A very short introduction

Course: Literary Criticism (1)

Author: Jonathan Culler