آزمایشگاه زبان (۱)

Language Lab (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۴

نوع درس: پایه

هدف درس:

تمرین تلفظ صحیح و کسب مهارت در درک مطلب شنیداری و محاوره انگلیسی در سطح مکالمات روزمره.

رئوس مطالب:

۱- تمرین آواها و الگوهای زبان و آهنگ و تکیه جمله

۲- آموزش و تمرین مکالمه ساده

۳- پیاده کردن نوار (مطالب ساده و مکالمات کوتاه)

۴- درک مطلب شنیداری ساده

۵- آموزش از طریق فیلم های آموزشی جهت یادگیری جنبه های فرهنگی و اجتماعی اهل زبان

۶- استفاده از نقشه و نمودار و تصویر به منظور گفت و شنود در انواع توصیفی و توضیحی و غیره.

منابع اصلی:

Dunkel, P. and Lim, P. (1994). Intermediate listening Comprehension. Boston: Hein and Heinle Publishers.
Kasaeiyan, Z. and Talebinejhad, M.R. (2000). Language Laboratory. Tehran: SAMT. Richards, J.C. (1997). New Interchange. Cambridge: CUP.

منابع فرعی:

Gilbert, J. B. (2001). Clear Speech from the Start. Cambridge: CUP.
Gilbert, J. B. (2000). Clear Speech Pronunciation and Listening Comprehension in North American English. Cambridge: CUP. 12
Hancock, M. (2003). English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP.
Richards, J. C. (1997). Developing Tactics for Listening. Oxford: OUP.
Sahanaya,W. and Lindeck, J. (2003). Preparation and Practice: Listening and Speaking. Oxford: OUP.