عنوان کتاب: ژولیوس سزار

Title: Julius Caesar

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما