عنوان کتاب: جزایر در طوفان

Title: Islands in the stream

Genres: Novel, Fiction, Autobiographical novel

سال انتشار: ۱۹۷۰

امتیاز از گودریدز: ۳.۹/۵

توماس و افرادش با کشتی سفر می کردند که ناگهان آثار حمله و جنایت مهاجمان آلمانی را در جزیره های مختلف دیدند…. آنها در ادامه ی سفر پی بردند که به زورق آلمانی ها نزدیک شده اند. توماس با ویلی و پیتِرز به آن زورق حمله کردند و در این حمله پیترز و سرنشین آلمانی زورق کشته شدند. توماس بعد از اقدام های ضروری به کشتی برگشت و آرا و ویلی را به طرف زورق فرستاد و آنها بدنه ی زورق آلمانی ها را مین گذاری کردند. آینده برای توماس و افرادش مبهم بود و نمی دانستند آیا آلمانی ها به کشتی آنها حمله خواهند کرد یا نه. آن شب سپری شد و صبح روز بعد وقتی آب دریا بالا آمد، توماس کشتی را به حرکت درآورد