عنوان کتاب: هنری هشتم

Title: Henry VIII

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما