عنوان کتاب: هنری ششم بخش دوم

Title: Henry VI Part II

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما