عنوان کتاب: هنری ششم بخش اول

Title: Henry VI Part I

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما