عنوان کتاب: هنری پنجم

Title: Henry V

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما