عنوان کتاب: هنری چهارم بخش اول

Title: Henry IV Part I

ژانر: نمایش نامه, کمدی, تراژدی, دراما

شامل ۲۷ عدد از نمایشنامه های ویلیام شکسپیر به زبان فارسیف