سنجش و ارزشیابی

Evaluation and Testing

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی(مشترک)

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با اهداف آزمون سازی و بررسی انواع آزمون، شیوه های ارزشیابی و همچنین کسب مهارت در تهیه آزمون های زبان.

رئوس مطالب:

۱- تعریف آزمون سازی و تفاوت آن با آزمون و ارزشیابی
۲- بررسی و تعیین ويژگیهای آزمون
۳- آشنایی با تجزیه و تحلیل سوالات آزمون مانند محاسبه سطح دشواری، قدرت تشخیص و توزیع گزینه های هر سوال
۴- آشنایی با نقش آزمون و اهداف آن مانند: الف) نقش پیش بینی: آزمون های جایگزینی، گزینش و استعداد ب) نقش اکتسابی: آزمون های پیشرفت تحصیلی، مهارت و غیره.
۵- آشنایی با انواع آزمون و طرح آن از قبیل آزمون واژگانی، دستوری، خواندن و درک مطلب و شنیداری از نوع پاسخ گزینی و پاسخ نگاری و چگونگی تهیه آن
۶- آشنایی مقدماتی با آمار جهت تجزیه و تحلیل نتایج آزمون به منظور پیش بینی پیشرفت دانشجویان و شناخت نقاط ضعف و قوت برنامه آموزشی
۷- آشنایی اجمالی با نظریه های آزمون سازی و ارتباط آن ها با شیوه های نظر آموزش زبان.

منابع اصلی:

Farhady, H. , Jafarpur, A. and Birjandi, P. (1994). Testing Language Skills. Tehran: SAMT.
Heaton, J. B. (1988). Writing English Language Tests. Longman.