ادبیات انگلیسی (۱)

English Literature (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با تعاریف ادبیات و بیان ادبی و نیز عناصر داستان بمنظور تحلیل و بحث و بررسی داستان کوتاه و بلند.
رئوس مطالب:
۱- تعریف ادبیات : ۱-۱ ادبیات تفننی ۲-۱ ادبیات تخیلی
۲- داستان کوتاه و بلند
۳- ساختار داستان: ۳-۱ شرح اولیه ۳-۲ کشمکش و تقابل نیروها ۳-۳- اوج ۳-۴- گره گشایی
۴- زاویه ی دید روایت
۵- طرح داستان
۶- سبک مضمون آن

منابع اصلی:

Perrine, L. (1977). Literature: Structure, Sound and Sense. New York: Harcourt Giovanovich Inc.
Ouliainia, H. (2005). A Guide to the Analysis of the Short Story. Isfahan: University of Isfahan Publications.
Taylor, Peter J. W. (1987). Modern Short Stories for Students of English. Oxford University Press.
Gill, R. (1985). Mastering English Literature. London: Macmillan.
Rezai, A. (1992). An Introduction to Literature in English. Tehran: SAMTHatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and Translation. New York: Language Group Limited.
New Mark, P. (1988) Approaches of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall
International (UK) Ltd. Miremadi, S.A. (1991). Theories of Translation and Interpretation. Tehran: SAMT.
Mollanazar, H. (2001). Principles and Methodology of Translation. Tehran: SAMT.