ترجمه متون اسلامی

Translating Islamic Texts

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
بکارگیری عملی آموخته ها در درس بررسی ترجمه آثار اسلامی در ترجمه آثار اسلامی از انگلیسی به فارسی و بالعکس.

رئوس مطالب:
ترجمه متونی در خصوص:
۱- توحید
۲- نبوت
۳- معاد
۴- امامت
۵- جهاد
۶- عدل

منابع اصلی:

Mack, M. (1974). World Masterpieces. New York: W.W. Norton Company.
Brown, J. S. (1968). Continental Literature. New York: J. B. Lippincott Company.