نمایشنامه (۲)

Drama (2)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: نمایشنامه (۱)

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:

آشنایی دانشجویان با اصول و مبانی نمایشنامه در قرن بیستم.

رئوس مطالب:

۱- بررسی انواع نمایشی قرن بیستم

۲- بررسی یکی از نمایشنامه های (ایبسن) به انتخاب درس استاد

۳- مرگ فروشنده (اثر آرتور میلر)

۴- در انتظار گودو (اثر بکت)

۵- چه کسی از ویرجینیا ولف می ترسد؟ (اثر ادوارد آلبی)

۶- امپراطور جونز و یا مرد یخی می آید (اثر اونیل)

۷- تحلیل و بررسی یک نمایشنامه معاصر به انتخاب استاد درس

منابع اصلی:

Block, H. M. (1982). Masters of Modern Drama. New York: Random House.
Jonkins, H. (ed). (1990). Hamlet: The Arden Shakespeare. London: Routledge.
Noroozi, S. (2003). Modern Drama and Criticism. Shiraz: Sarlak.