نمایشنامه (۱)

Drama (1)

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: تخصصی

هدف درس:
آشنایی دانشجویان با انواع نمایشنامه، تاریخچه و ویژگیهای آن.
رئوس مطالب:
۱- برررسی تراژدی و کمدی از دیدگاه ارسطو
۲- آشنایی با تاریخچه ی شکل گیری نمایش از دوران باستان تا کنون
۳- آشنایی با اصطلاحات نمایشی
۴- بررسی نمایشنامه ی ادیب شهریار و آنتی گونه و یکی از تراژدی های شکسپیر

منابع اصلی:

Aristotle. (1963). Poetics. London: Dent.
Clarke, R. F. (1965). The Growth and Nature of Drama. Cambridge: Cambridge University Press.
Jonkins, H. (1990). The Arden Shakespeare: Hamlet. London: Routledge.
Kelsall, M. (1988). Stadying Drama. London: Routledge.
Sophocles. (1947). Theban plays: King Oedipus, Oedipus at Colonus, Antigone. London: Penguine Books.