اصول و روش ترجمه

Techniques and Principles in Translation

حل تمرین: ندارد

پیشنیاز: ندارد

تعداد واحد: ۲

نوع درس: اصلی (مشترک)

هدف درس:

آشنایی ساختن دانشجویان با نظریه های ترجمه و اصول و روش آن.

رئوس مطالب:

۱- تعریف جمله

۲- انواع ترجمه

۳- تجزیه و تحلیل دستوری جمله های ساده و مرکب و چگونگی ترجمه آنها

۴- اولویت ها در ترجمه

۵- رعایت جنبه های کاربردی و معنایی و سبکی

۶- ترجمه معنایی

۷- ترجمه ارتباطی

۸- ترجمه لفظ به لفظ

۱۰- گفتمان و انواع آن

۱۱- ترجمه مبدا گرا و مقصد گرا

۱۲- ترجمه ماشینی

۱۳- مشکلات ترجمه

منابع اصلی:

– پازادگادی. ع. (۱۳۸۱). فن ترجمه انگلیسی. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.

– رشیدی. ع. (۱۳۸۰) ترجمه و مترجم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی (شرکت به نشر).

– صفوی. ک. (۱۳۷۱). هفت گفتار درباره ترجمه. تهران: نشر مرکز.

– لطفی پور ساعدی. ک. (۱۳۷۱). درآمدی بر اصول و روش ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

– یارمحمدی. ل. (۱۳۷۲). شانزده مقاله در زبانشناسی کاربردی و ترجمه. شیراز: انتشارات نوید شیراز.

Hatim, B. and Mason, I. (1990) Discourse and Translation. New York: Language Group Limited.
New Mark, P. (1988) Approaches of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall
International (UK) Ltd. Miremadi, S.A. (1991). Theories of Translation and
Interpretation. Tehran: SAMT.
Mollanazar, H. (2001). Principles and Methodology of Translation. Tehran: SAMT.